لیست ویندوزهای قرار گرفته در Windows 10 Redstone 2 build 15063.413 مجموعه:

Windows 10 Home – – – – STD / KMS

Windows 10 Pro- – – – – STD / KMS

Windows 10 Education- – STD / KMS

 Windows 10 Enterprise – STD / KMS

لیست فایل های ISO برای Windows 10 X86 8in1 Build 15063.413 v1703 RS2 ENU JUN 2017 ویندوز:


۱۵۰۶۳٫۰٫۱۷۰۳۱۷-۱۸۳۴٫RS2_RELEASE_CLIENTCOMBINEDSL_OEMRET_X86FRE_EN-US

۱۵۰۶۳٫۰٫۱۷۰۳۱۷-۱۸۳۴٫RS2_RELEASE_CLIENTENTERPRISE_VOL_X86FRE_EN-US

 

لیست فایل های ISO برای Windows 10 X64 8in1 Build 15063.413 v1703 RS2 ENU JUN 2017 ویندوز:


۱۵۰۶۳٫۰٫۱۷۰۳۱۷-۱۸۳۴٫RS2_RELEASE_CLIENTCOMBINEDSL_OEMRET_X64FRE_EN-US
۱۵۰۶۳٫۰٫۱۷۰۳۱۷-۱۸۳۴٫RS2_RELEASE_CLIENTENTERPRISE_VOL_X64FRE_EN-US