تبليغات

GiliSoft Exe Lock 5.2.0 GiliSoft Exe Lock اگر دوست ندارید افرادی که به سیستم شما وارد می شوند از برخی برنامه های نصب شده بر روی سیستم، استفاده کنند، می توانید با استفاده از این برنامه فوق العاده این محرومیت را ایجاد کنید. به این ترتیب که پس از نصب این برنامه می توانید به هنگام نصب سایر برنامه ها …