تبليغات

Nsasoft Hardware Software Inventory 1.5.8.0 Hardware Software Inventory برنامه ای برای گزارش گیری از کامپیوتر های متصل به شبکه و تهیه لیست کاملی راجع به برنامه ر و سخت افزار آن سیستم ها می باشد. در واقع این برنامه برای فهرست گیری و مناسب برای استفاده در شرکت ها، ادارات و حتی موارد خانگی می باشد. این برنامه باعث صرفه …