تبليغات

fx-Calc 4.9.0.0 fx-Calc یک ماشین حساب پیشرفته و جایگزینی برای ماشین حساب قدیمی ویندوز می باشد. زمان اجرای این برنامه شما یک ماشین حساب با پنجره ساده را مشاهده می کنید که این ابزار امکان را به شما می دهد تا بتوانید سایر قسمت های پیشرفته این ماشین حساب نظیر تعریف توابع ، تجزیه و تحلیل ، نمایش و تجزیه توابع …