تبليغات

Global Mapper 19.0.0 Build 092417 Global Mapper یکی از نرم افزارهای پرکاربرد در علوم نقشه برداری و GIS است. این نرم افزار کاربرد آسانتری نسبت به سایر برنامه های نقشه برداری و GIS دارد. این برنامه توسط شرکت Global Mapper طراحی شده است.