تبليغات

IBM Rational Rhapsody v8.06 نرم افزار IBM Rational Rhapsody ویژگی های مناسب و سودمندی را برای مهندسین سیستم، تحلیل گران و توسعه دهنده گان نرم افزار ایجاد کرده که از این طریق می توانند به تحلیل، طراحی، توسعه، آزمایش و عرضه ی مطمئن سیستم ها و نرم افزار هایشان بپردازند. دو ابزار کاربردی برای مهندسین سیستم تعبیه شده است که به …