تبليغات

Intel Extreme Tuning Utility 6.4.1.15 Intel Extreme Tuning Utility برای آن دسته از کاربران مادربوردهای اینتل طراحی شده است که می‌خواهند CPU ،RAM و سایر قابلیت‌های سیستمی خود را بهبود بخشند. با استفاده از این برنامه پیشرفته می‌توانید درجه حرارتِ کیس، ولتاژِ مهمترین قطعات و سرعت تمامی فن‌های مرتبط با مادربرد سیستم خود را مورد کنترل و نظرات قرار دهید.