تبليغات

Tecplot 360 EX+Chorus 2017 R2 Tecplot 360 EX+Chorus از جمله ابزارهای قدرتمند توسعه یافته توسط Tecplot است که ابزاری جامع و محیطی یکپارچه را برای پس پردازش، تجزیه و تحلیل های همه جانبه و مدیریت داده های CFD در اختیار کاربران خود قرار می دهد. با بهره گیری از این برنامه می توان مجموعه ای از شبیه سازی های CFD را …