تبليغات

Teorex PhotoStitcher 2.0 Teorex PhotoStitcher گوشی های جدید را که قادر به گرفتن عکس های ۳۶۰ درجه ای هستند را شایده دیده باشید،در این گوشی ها این امکان وجود دارد که شخص را قادر می سازد تا با گرفتن چند عکس از یک مکان و قرار دادن آنها در کنار هم بطور اتوماتیک یک عکس بسیار عریض را که به …