تبليغات

Modbus Poll 7.0.1 Build 1043   نرم افزار Modbus Poll به صورت تخصصی برای پروتکل مدباس نوشته شده است . معمولا برای ایجاد ارتباط بین PLC و DCS و تجهیزات ابزار دقیقی از طریق مدباس همیشه به مشکلات زیادی برخورد می کنیم . که در بعضی از اوقات شرکتها حاضرند پول خوبی به متخصصین آشنا به این پروتکل بپردازند. شما از …