تبليغات

MSC Patran 2017.0.1 MSC Patran در شرکت‌های تولیدی تا خود صنعت مدل سازی به دلیل توانایی هایش در ایجاد مدل های سه بعدی با گرافیک بالا و قابلیت ساخت انواع اجزا تقدیر شده و سرآمد اجزای محدود است که به کاربر توانایی تفهیم، توسعه و آزمایش یک محصول در شبیه سازی بر پایه کامپیوتر را قبل از ساخت و ملزومات …