تبليغات

Speedr – time saved speeding v1.1.2   Speedr – time saved speeding به شما نشان میدهد چه مقدار در زمان با سرعت ماشین صرفه جویی کرده اید. بدین طریق با توجه به تفاوت زمان ایجاد شده در سرعت های مختلف می توانید بفهمید که آیا سرعت واقعا ارزش به خطر افتادن شمارا دارد یا نه. این نرم افزار یک سرعت …