تبليغات

Bentley Limcon v 3.63.01.11 Bentley Limcon با نام قدیمی Microstran Limcon برنامه بهره وری در طراحی و اتصال فولاد می باشد. انواع اتصالات شامل پرتو به ستون, پایان بند, متصل کردن بخش ها, لنگرگاه به بتن و خط اتصال چند عضو پیچیده می باشد. با استفاده از یک کتابخانه از انواع اتصال استاندارد, طراحان می توانند به سرعت به نتایج خود دست یابند. طراحی محاسبات و نقشه های CAD می توانند به طور مستقیم در برنامه تولید شوند. انواع اتصال جامع: Limcon از طیف گسترده ای از انواع اتصالات پشتیبانی می کند. از جمله برش و اتصالات, به هم متصل کردن اجزاء, اتصالات پایان بند, پایه صفحه, اتصالات بخش توخالی, عناصر و سختی. ملاحظات طراحی شامل اندازه اجزاء فولاد, ابعاد …