تبليغات

Daily Butt Workout v5.08 Daily Butt Workout برنامه ای مفید برای کسانی است که به نرمش کردن علاقه دارند. هدف از این نرم افزار، نرمش های عضلات پا، ران و پشت است که در هر روز شامل دو نرمش ۵ تا ۱۰ دقیقه ای است. این برنامه  همانند یک مربی طراحی شده است که با دادن نرمش هایی با صرف چند دقیقه در روز، عضلات را قوی تر می کند. تمرین ها و نرمش های این برنامه با زمان سنج تعبیه شده و ویدیو ها، کامل می شود. ویژگی های کاری و تمرین ها برای هر روز به طور تصادفی انتخاب می شوند و از کاربر می خواهد که آنها را انجام دهد.