تبليغات

دانلود PeStudio - نرم افزار بررسی و آنالیز انواع فایل جهت ویروسی نبودن

PeStudio 9.03 دانلود نرم افزار بررسی و آنالیز انواع فایل جهت ویروسی نبودن   PEStudio نرم افزار بررسی و آنالیز انواع فایل جهت ویروسی نبودن جهت بررسی و آنالیز انواع فایل EXE, DLL, CPL, OCX, AX, SYS  و … می باشد. معمولاً فایل های اجرایی مخرب تلاش می کنند که عملکرد خرابکارانه خود را مخفی کنند و از شناسایی شدن به روش های مختلفی جلوگیری می کنند. فایل های مخرب الگوهای مشکوکی را ارائه می کنند که هدف برنامه شناسایی این الگوهای مشکوک و ارائه نشان اطمینان به فایل های اجرایی آنالیز شده می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توان هر گونه فایل اجرایی ناشناخته و مشکوکی را بدون هیچگونه ریسکی بررسی و آنالیز کرد.از دیگر ویژگی …