تبليغات

QuickViewer 1.1.7 نرم افزار نمایشگر سریع عکس   QuickViewer نرم افزار نمایشگر سریع عکس ، یک ابزار ساده است که به شما اجازه می دهد تصاویر خود را مرور کنید، صرف نظر از اینکه آن ها در پوشه ها یا آرشیو ها گروه بندی شده اند، درحالی که با اصول اولیه تا آنجا که به ناوبری مربوط است ارایه می شود.