تبليغات

Reminder Pro v1.10.2 Reminder Pro اپلیکیشن یادآور بصری که از طریق ان هیچ کدام از کارهایتان هرگز به تاخیر نخواهد افتاد. توجه داشته باشید درصورت استفاده از برنامه ی صرفه جوی باتری و یا فعال کردن حالت Doze ، این اپلیکیشن را برای عملکرد صحیح به لیست سفید اضافه کنید.