تبليغات

دانلود SeismoArtif - نرم افزار تولید شتاب نگاشت های مصنوعی زلزله

SeismoArtif 2018.4.1  نرم افزار تولید شتاب نگاشت های مصنوعی زلزله   SeismoArtif نرم افزار تولید شتاب نگاشت های مصنوعی زلزله که قادر است شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی زلزله را که با یک طیف پاسخ هدف خاص تطبیق داده شده است، با استفاده از روش‌های محاسباتی مختلف و فرضیات متنوع، تولید کند. باید توجه داشت که استفاده از شتاب‌نگاشت‌های واقعی و تکنیک‌های تطبیق طیف (مثل SeismoMatch)، همراه با ابزارهای انتخاب رکوردها، برای به دست آوردن مجموعه‌ای از رکوردها برای استفاده در تحلیل دینامیک غیرخطی سازه‌ها، بیشتر توصیه می‌شود.