تبليغات

Silent Manager v3.4   Silent Manager به شما برای فیلتر کردن پیام های متنی و تماس های ضروری کمک می کند. با استفاده از اپلیکیشن، تعیین کنید که هنگام دریافت پیام های خاصی، هیچ صدا یا نشانه ای به شما نمایش داده نشود.