تبليغات

نرم افزار مدل سازی و تولید تصاویر سه بعدی ThermoSientific AVIZO

ThermoSientific AVIZO 2019.1 دانلود برنامه مدل سازی و تولید تصاویر سه بعدی   ThermoSientific AVIZO نرم افزاری قدرتمند جهت مدل سازی، بازطراحی و تولید تصاویر سه بعدی از روی داده های خام علمی است. سه بعدی کردن که به معنای نمایش داده های خام ورودی در قالب مدلها و تصاویر سه بعدی قابل درک میباشد. با استفاده از مدل های سه بعدی، متخصصین بسیار راحت تر می توانند در فیلد علمی مورد نظر خود به جمع آوری و تحلیل داده ها بپردازند. تحلیل در این برنامه به معنای استخراج داده های معنی دار و همچنین داده های آماری از روی تصاویر مدل شده میباشد، به عنوان مثال حجم یک ناحیه مشخصی، مساحت سطوح مختلف، طول بین دو نقطه مشخص و …