تبليغات

نرم افزار تجزیه و تحلیل کدهای برنامه نویسی Scientific Toolworks Understand

Scientific Toolworks Understand 5.1.1018 تجزیه و تحلیل کدهای برنامه نویسی   Scientific Toolworks Understand نرم افزار تجزیه و تحلیل کدهای برنامه نویسی ، نرم افزار تجزیه و تحلیل استاتیک برای حفاظت ، اندازه گیری و تجزیه تحلیل انتقادی برای پایگاه های بزرگ کد(های برنامه نویسی) است. این برنامه توانایی شناخت پلت فرم های متقابل، پشتیبانی ازچندین زبانه و همچنین محیط های برنامه نویسی(محیط توسعه تعاملی) تعمیر و نگهداری گرا را دارد. این نرم افزار برای کمک به حفظ و ایجاد کد منبع/source code طراحی شده  که این کدهای منبع می توانند شامل کدهای منبع C++ ,C# ,FORTRAN ,Java ,JOVIAL ویا Delphi/Pascal باشنداین برنامه توانایی شناخت روابط و ساختار های موجود در پروژه های نرم افزاری را دارد .