تبليغات

UniCrypt 2016.2.2 DC 11.03.2017 UniCrypt برنامه ای با یک رابط کاربری گرافیکی (GUI) برای رمزگذاری و رمزگشایی با تمام ابزارها می باشد و می توانید فایل تان را با هر بایگانی بسته بنابر صرفه جویی در یک فضایی انجام دهید. شما می توانید هر keyfiles با پسوند “KEY”، “jpg “، “ICO”، و یا هر فایل دیگر بارگذاری نمایید. رونویسی تمام فایل ها، هنگامی که رمز گشایی – حذف یک فایل * .aes. و وقتی که رمزگذاری – را حذف کرد.