تبليغات

VeryPDF Document Converter (docPrint Pro) 7.0 VeryPDF PDF Stitcher برنامه ای است که برای اتصال چند صفحه PDF به یک صفحه می باشد. کاربران توسط این برنامه می توانند توالی، مقدار، طرح و چرخش صفحات در صفحه PDF جدید را کنترل نمایند. همچنین اندازه صفحه تکی جدید نیز قابل تنظیم است.