تبليغات

Windows 10 App Remover 1.2 Windows 10 App Remover برنامه پرتابلی است که برای حذف برنامه های پیش نصب در ویندوز ۱۰ می باشد. برای حذف برنامه مورد نظر روی ایکن مربوط به ان کلیک کنید. برای نصب مجدد برنامه حذف شده, داخل کیس کوچک پنجره برنامه که “”Install Mode” میباشد را تیک زده و سپس روی ایکن برنامه مورد نظر کلیک کنید. توجه داشته باشید همانطور که جلوی Install Mode و داخل پرانتز قید شده ممکن است این قابلیت کار نکند و یا بدرستی کار نکند.