تبليغات

Stepok Recomposit Pro 5.7.0.1 Stepok Recomposit نام ابراری کاربردی و یا کمکی برای عکاسان در زمینه حذف پس زمینه از تصاویر می باشد. این برنامه امکان بریدن اشیا از پس زمینه آن با حفظ تمامی جزئیات و شفافیت تصویر را برای شما فراهم می سازد.  مهم نیست که چقدر جزئیات تصویر ما پیچیده و زیاد باشد طوری که چشم به خوبی نتواند رنگ پس زمینه را از پیش زمینه تشخیص دهد! ولی اینبرنامه قادر به استخراج و جداسازی اشیا می باشد.