تبليغات

Speedr – time saved speeding v1.1.2   Speedr – time saved speeding به شما نشان میدهد چه مقدار در زمان با سرعت ماشین صرفه جویی کرده اید. بدین طریق با توجه به تفاوت زمان ایجاد شده در سرعت های مختلف می توانید بفهمید که آیا سرعت واقعا ارزش به خطر افتادن شمارا دارد یا نه. این نرم افزار یک سرعت سنج دارد که سرعت فعلی رانندگی شما و همینطور سرعت مجاز جاده را به شما نشان می دهد. هر زمان سرعت شما از حد مجاز فراتر برود ، این برنامه مقدار زمان صرفه جویی شده را محاسبه می کند.