تبليغات

Mentor Graphics FloTHERM XT v3.1   Mentor Graphics FloTHERM XT ابزاری عالی برای شبیه ساز انتقال حرارت جریان های داخلی و خارجی میباشد. این برنامه برای شبیه سازی هیدرودینامیکی، مایعات و گاز ها در قطعات مختلف صنعتی در انتقال و تابش مخصوصا الکترونیکی می باشد. این یک نرم افزار ایده ال برای استفاده کامل از EFD و یک حل کننده ی قدرتمند برای مدل سازی انتقال حرارت برای هر قطعه پیچیده ی مونتاژ شده می باشد. این برنامه در حقیقت با مدل سازی و شبیه سازی کامل قطعات و اجزای فیزیکی قطعات هیدرودینامیکی و قطعات الکترونیکی امکان بررسی را برای مونتاژ نهایی فراهم می آورد.