تبليغات

Adept PDF to HTML Converter 3.40   Adept PDF to HTML Converter ابزاری برای تبدل فایل های PDF به فایل های HTML در حالی که به دنبال حفظ طرح بندی صفحه اصلی می باشید می توانید از این برنامه استفاده کنید. این نرم افزار شما را قادر می سازد به تبدیل طرح در اصل برای مقاله طراحی شده برای توان در اینترنت استفاده می شود.