تبليغات

Microsoft Hyperlapse Pro 1.6.116.0 Microsoft Hyperlapse این برنامه با استفاده از تکنولوژی جدید امکان ساخت تایم لپس های ساده از ویدئو های ضبط شده توسط کاربر را فراهم نموده است. تکنولوژی ای که این ابزار برای ساخت تایم لپس ها استفاده می کند بر مبنای تحقیقاتی ۲۰ ساله در حوزه ی عکاسی محاسباتی ساخته شده است.