تبليغات

CGTech VERICUT 8.0.3 VERICUT ابزاری برای شبیه سازی عملیات ماشین کاری CNC و بررسی خطاهای احتمالی است. با استفاده از این نرم افزار می توان قبل از ماشین کاری واقعی و احیانا روبرو شدن با خسارات احتمالی ناشی از عدم برنامه ریزی درست، جلوی این آسیب ها را با شبیه سازی گرفت.  این نرم افزار به شما اجازه می دهد تا ماشین ابزار مورد نظر خود را اعم از تراش، فرز، برش و ماشین های ترکیبی با مشخصات واقعی آنها وارد برنامه کنید و با ارائه دادن برنامه ماشین کاری به آن در یک محیط شبیه سازی شده رفتار واقعی دستگاه را بررسی کنید .